Skip to main content

W dniu 29 czerwca 2020 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybrało nowy skład Zarządu kadencji 2020 – 2024:

Andrzej Montwiłł – Prezes Zarządu,

Arkadiusz Świech – Wiceprezes Zarządu,

Radosław Sochanowski – Wiceprezes Zarządu,

Jarosław Wojtaszek – Członek Zarządu,

Piotr Trojanowski – Członek Zarządu,

Mariusz Batura – Członek Zarządu,

Patryk Zbroja – Członek Zarządu,

Od dnia wyboru Zarząd działa w powyższym składzie.

Działalność Zarządu w 2023 roku skupiała się na takich obszarach jak:

 1. Integracja środowiska gospodarki morskiej w regionie i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Działalność na rzecz zwiększenia znaczenia regionu, w tym szczególnie przedsiębiorstw zachodniopomorskich, w sektorze offshore, w tym w tworzącym się w Polsce sektorze morskiej energetyki wiatrowej (MEW).
 3. Współpraca z samorządami, w tym szczególnie Urzędem Miasta Szczecin, Urzędem Marszałkowskim WZP, innymi IOB oraz z uczelniami związana z działaniami na rzecz rozwoju gospodarki regionu, w tym szczególnie gospodarki morskiej.
 4. Promocja działalności Stowarzyszenia oraz przedsiębiorstw w nim skupionych, Internet i media społecznościowe oraz komunikacja z członkami Klastra.

Ad. 1.

Na koniec 2023 roku członkami Stowarzyszenia były 79 podmiotów i osób prywatnych (56 przedsiębiorstw, 2 jednostki naukowo-badawcze, 8 instytucji otoczenia biznesu, 11 członków zwyczajnych, jeden Członek Honorowy i Gmina Miasto Szczecin). W 2023 roku Zarząd kontynuował działania mające na celu weryfikację członków stowarzyszenia w kontekście zainteresowania dalszą współpracą w ramach Klastra czy też szczerzej gospodarki morskiej regionu.

Główne cele Klastra to integracja regionalnego sektora gospodarki morskiej, popieranie wszelkich działań rozwojowych, w tym innowacyjnych czy to na poziomie zarządzania, czy to strategii czy też produktu oraz popieranie i wspomaganie procesów integracji środowiska zachodniopomorskiego.

Integracja szeroko pojętego środowiska morskiego to proces realizowany poprzez spotkania, konferencje i warsztaty organizowane przez Zachodniopomorski Klaster Morski i współpracujące z nim stowarzyszenia i instytucje otoczenia biznesu oraz samorządy. W roku 2023 Zarząd odbył kilka posiedzeń zajmując się problematyką przedstawioną w tym sprawozdaniu.

Ad. 2-3

Z dniem 1.01.2023 Prezes Zarządu ZKM, dr inż. Andrzej Montwiłł, został powołany na stanowisko Pełnomocnika Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego ds. odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowych. To efekt między innymi aktywności Klastra skierowanych na rozwój potencjału środowiska zachodniopomorskiego w sektorze morskiej energetyki wiatrowej.

W roku 2023, kontynuując wcześniejszą praktykę Zarząd Klastra współpracował z innymi organizacjami sektora gospodarki morskiej jak również z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta, ARMS, PSEW, BCS, konsekwentnie angażując się w działania na rzecz integracji środowiska gospodarki morskiej, wsparcia branży stoczniowej czy też włączenia regionalnego środowiska w tworzący się w Polsce sektor morskiej energetyki wiatrowej.

W 2023 roku odbyły się dwa Seminaria Integracyjno-Szkoleniowe zorganizowana przez Klaster w Kołobrzegu. W pierwszym z nich (13-15.04.2023 r.) uczestniczyło około 80, natomiast w drugie, które odbyło w dniach 30.11-2.12.2023 r, zgromadziło rekordową liczbę uczestników – ponad 130.

Głównym celem spotkań była integracja firm stoczniowych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz poszukiwanie sposobów budowy przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu stoczniowego i offshore. Doświadczenia w tym zaprezentowali przedstawiciele środowiska gospodarki morskiej i administracji ze Szczecina, Gdańska, Gdyni. Bardzo ciekawym elementem konferencji były wystąpienia mentorów, którzy przedstawili zagadnienia związane z podejściem do wyzwań biznesowych w obecnej sytuacji gospodarczej i prawnej.

Poniżej przykłady wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele i członkowie Klastra oraz wydarzeń, gdzie Stowarzyszenie było ich organizatorem lub współorganizatorem:

 • Spotkanie Noworoczne Gospodarki Morskiej na stadionie Pogoni – styczeń.
 • Śniadanie biznesowe w hotelu Vulcan poświęcone offshore – luty.
 • Spotkanie z  holenderskimi firmami  sektora wind offshore – luty.
 • Konferencja Marine Green Propulsion Solutions w Hanza Tower  – marzec.
 • Gala z okazji wręczenia nagrody Zielonego Feniksa dla ZKM – marzec.
 • XIV Konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionu“ w hali Netto Arena podczas targów Bud-Gryf and Home – marzec.
 • Spotkanie Herring Szczecin – maj.
 • Spotkanie Branży Offshore: Biznes. Edukacja. Inwestycje, którego organizatorem był  ARMS – maj.
 • Spotkanie z  duńskimi firmami  sektora wind offshore – czerwiec.
 • Konferencja PSEW w Serocku – czerwiec.
 • Rejs z okazji Światowego Dnia Morza „Inwestycje w przyszłość Zachodniopomorskiej Gospodarki Morskiej” –  wrzesień.
 • Targi Baltexpo w Gdańsku – październik

Niezależnie od powyższych działań członkowie Zarządu brali udział również w różnych wydarzeniach i spotkaniach organizowanych na szczeblu samorządowym jak i rządowym a dotyczących kreowania progospodarczej polityki przez administrację różnego szczebla. Efekty tych działań zaowocowały kolejnymi już w roku 2024.

Ad. 4

W roku sprawozdawczym stworzono nową stronę internetową Stowarzyszenia i w dalszym ciągu prowadzono działania promujące Zachodniopomorski Klaster Morski oraz branże reprezentowane przez członków Stowarzyszenia. Starano się prezentować działania podejmowane na rzecz członków jak i innych firm i instytucji w regionie zaangażowanych w rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki morskiej. Głównymi kanałami promowania działań Klastra były: media internetowe, poczta elektroniczna, spotkania, warsztaty, seminaria, wywiady dla prasy, udział w wydarzeniach, które były prezentowane przez media. W ten sposób starano się przekazać członkom klastra informacje o wszystkich możliwych wydarzeniach, konferencjach, spotkaniach dotyczących gospodarki regionu, w tym gospodarki morskiej.

Podsumowując, w 2023 roku odbyło się kilkanaście wydarzeń, zarówno klastrowych jak i w szerszym wymiarze mających na celu integrację rodzimego środowiska gospodarki morskiej. Spotkań w których uczestniczyli przedstawiciele regionalnych i centralnych instytucji gospodarki morskiej, samorządów, uczelni i oczywiście przedstawiciele środowiska gospodarczego działającego w sektorze gospodarki morskiej ale również w szeroko rozumianym środowisku biznesowym. Istotnym elementem szeregu spotkań był aspekt rozwoju sektora offshore, w tym MEW w regionie zachodniopomorskim.

W imieniu Zarządu

Prezes Zarządu Andrzej Montwiłł