Skip to main content

O klastrze

Misją Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego jest stymulowanie rozwoju gospodarki morskiej w województwie Zachodniopomorskim

„Tam gdzie musisz konkuruj, tam gdzie możesz współpracuj!”

Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI powstało jako inicjatywa oddolna głównie małych i średnich firm przemysłu stoczniowego oraz producentów konstrukcji wielkogabarytowych, a także szczecińskiej Akademii Morskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz kilku tzw.instytucji z otoczenia biznesu.

We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi pracujemy na rzecz rozwoju regionalnego przemysłu i gospodarki morskiej.

Główne kierunki w działalności Zp KLASTRA MORSKIEGO to:

 1. Integracja środowiska gospodarki morskiej,
 2. Innowacyjność, nowoczesne technologie i wdrożenie do produkcji,
 3. Utworzenie morskiego Parku Przemysłowego i koncentracja firm stoczniowych, producentów konstrukcji wielkogabarytowych oraz specjalistycznych serwisów na terenie postoczniowym w Szczecinie, a następnie komunalizacja terenu na rzecz samorządu lokalnego i regionalnego z udziałem przedsiębiorców z Klastra Morskiego,
 4. Współpraca z sektorem żeglugi i turystyki śródlądowej oraz sportów wodnych.
 5. Wspólna oferta marketingowa na rynkach zagranicznych.
 6. Szkolnictwo zawodowe :
  – propozycje praktycznych zmian w programach nauczania,
  – reaktywacja specjalności poszukiwanych na rynku pracy,
  – stypendia dla uczniów od zainteresowanych firm poprzez konta powiernicze w bankach stowarzyszonych…
  – staże i praktyki w przedsiębiorstwach dla uczniów, studentów i pracowników naukowych.
 7. W imieniu własnym i kilku szczecińskich stowarzyszeń i firm złożyliśmy uwagi do dokumentu „Założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej”.
 8. Bierzemy czynny udział w aktualizacji programu wojewódzkiego ,,strategia rozwoju gospodarki morskiej w województwie Zachodniopomorskim do roku 2020”
 9. Od roku 2009 jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Klastrów Morskich (European Network of Maritime Clusters), kiedy to wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomorski Klaster Morza i Zlewiska Wisły z siedzibą w Gdyni zainicjowaliśmy POLSKI KLASTER MORSKI.
 10. Bierzemy czynny udział w projekcie European Strategy for the Baltic Sea Region.

Obecnie Stowarzyszenie Zachodniopomorski KLASTER MORSKI to prawie 91 członkóww tym 68.członków Wspierających (firm i instytucji zwiazanych głównie z przemysłem i gospodarką morską). Wśród nas są już takze firmy z województwa Pomorskiego, Lubuskiego i ze Śląska.

Aplikacje do Zachodniopomorskiego KLASTRA MORSKIEGO złożyły pierwsze firmy czeskie i niemieckie.

Motto
Integration + Innovation + Implementation

Naszym jedynym wyjściem z obecnie kiepskiej sytuacji ekonomicznej w branży jest zwiększanie udzialu członków Zp KLASTRA MORSKIEGO w produkcji oraz serwisach na rzecz przemyslu Onshore / Offshore zarówno „Oil&Gas” jak i „Wind Power”.

Cele

Cele i metody działania Klastra

 1. Wspieranie rozwoju gospodarki morskiej poprzez tworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu.
 2. Zwiększanie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw gospodarki morskiej.
 3. Rozbudowa innowacyjnego klastra branży morskiej.
 4. Integrację środowiska zachodniopomorskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej oraz firm pokrewnych.
 5. Tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych oraz jednostek badawczo-rozwojowych.
 6. Doradztwo dla przedsiębiorstw, rozwijanie innowacyjnych technologii, wspieranie inicjatyw gospodarczych, oraz przeciwdziałanie bezrobociu.
 7. Rozwój kwalifikacji zawodowych i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.
 8. Uczestnictwo w europejskich i światowych organizacjach, a zwłaszcza w organizacji klastrów europejskich.
 9. Współtworzenie z władzami samorządowymi i administracją państwową polskiej polityki morskiej, przy definiowaniu gospodarki morskiej, jako równoprawnego współtwórcy produktu krajowego brutto, a także przedefinowaniu działów gospodarki morskiej do aktualnych potrzeb oraz działanie na rzecz zapewnienia spójności polskiego prawa z prawodawstwem europejskim.
 10. Działalność informacyjna, edukacyjna i lobbingowa w celu wykreowania województwa zachodniopomorskiego, jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów.
 11. Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy członkami Klastra.

Cele Klastra będą osiągane między innymi poprzez:

 1. Planowanie i koordynowanie innowacyjnych projektów dla firm i członków Klastra oraz wspólne występowanie z wnioskami o ich dofinansowanie ze środków publicznych, krajowych i wspólnotowych.
 2. Promowanie regionu jako miejsca do tworzenia przedsiębiorstw, rozwijanie umiejętności i realizacji projektów w obszarze gospodarki morskiej we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej i Północną Izbą Gospodarczą
 3. Uruchomienie i prowadzenie edukacyjnej strony internetowej Klastra Morskiego.
 4. Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań, szkoleń.
 5. Działania na rzecz podejmowania badań nad innowacjami, nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra w celu zapewnienia i ułatwienia członkom Klastra i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii.
 6. Uczestnictwo w europejskiej sieci klastrowej, konferencjach międzynarodowych i krajowych dotyczących gospodarki morskiej.
 7. Aktywny udział na forum opiniotwórczym Europy i Polski.
 8. Bezpośrednie kontakty z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim oraz z władzami samorządowymi i administracją państwową zarówno regionu, jak i Polski w celu przybliżenia im wiedzy o gospodarce morskiej oraz jej wpływu na rozwój województwa zachodniopomorskiego.
 9. Działalność edukacyjną na temat roli morza w gospodarce adresowaną do środowiska politycznego.