Skip to main content

Zarząd Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie §19 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Klastra na dzień 12.06.2024 r. Początek Zgromadzenia godz.11:45 (w pierwszym terminie) lub godzina 12:00 (w drugim terminie).

Miejsce: sala konferencyjna firmy Finomar przy ul. Łady 2 w Szczecinie (II piętro).

 Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania. Wybór Przewodniczącego zebrania,  Sekretarza,  Komisji  Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sprawozdanie Zarządu z  działalności Stowarzyszenia  Zachodniopomorski  Klaster  Morski  w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 5. Przedstawienie dotychczasowych działań Klastra w 2024 roku oraz planowanych przedsięwzięć na najbliższe miesiące.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski za rok 2023, przeznaczeniu zysku za 2023 rok, absolutorium dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy (2023 r.) oraz ustalenia kwoty wpisowego i wysokości rocznej składki członkowskiej dla Członków Zwyczajnych.
 8. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych wniosków.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Sprawozdanie finansowe za 2023 roku znajduje się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Łady 2 w Szczecinie. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.